Våra tjänster  

Mark- och miljörådgivning Sverige AB erbjuder följande tjänster:

 • Miljötillstånd. Oavsett om det gäller en ny ansökan, en förlängning eller ett avslut av en verksamhet som omfattas av miljötillstånd enligt miljöbalken löser vi uppgiften.
 • Miljöbesiktningar. Som oberoende besiktningsförrättare sätter vi er verksamhet i fokus och hjälper er att nå era ställda miljömål.
 • Miljörapporter. Vi är er gärna behjälplig när det gäller era miljörapporter.
 • Anmälningsärenden. Vi ser till att era anmälningar är korrekt ifyllda och följer upp att berörd myndighet handlägger era ärenden så skyndsamt som möjligt. 
 • Samråd. Även för mindre verksamheter krävs ibland att samråd hålls med berörda myndigheter. Vi står på din sida och tillser att dina intressen tas till vara.
 • Dispenser. Enligt miljöbalken krävs det dispens för ett flertal åtgärder som omfattas t ex av kapitlen 7 och 11. Det kan beröra grävning, byggnationer eller annat inom område som omfattas av strandskydd eller biotopskydd. Sök dispens före ni vidtar en åtgärd. 
 • Markprovtagning: Oavsett om det gäller markkartering av jordbruksmark eller provtagning av en torvmosse finns kompetensen hos oss. Markprover analyseras av SWEDAC-ackrediterat laboratorium. Torven bedöms vanligen i fält enligt von Posts skala men möjlighet finns till mer omfattande analyser gällande t ex sphagnumsammansättning och energivärde.
 • Vattenprovtagning: Mark- och miljörådgivning har certifierade vattenprovtagare som ser till att prover tas på ett korrekt sätt och analyseras av SWEDAC-ackrediterat laboratorium.
 • Botanisk inventering: Även kallad naturvärdesinventering där området inventeras i enlighet med Naturvårdsverkets standardiserade naturvärdesinventeringsmetodik. Artbestämning och rapportskrivning ingår givetvis. 
 • Grundläggande entomologisk inventering: Inventering av enskilda arters status eller översiktlig artsammansättning i ett område. Artbestämning och rapportskrivning ingår givetvis.  
 • GIS-analyser upp till landskapsnivå. 

   

Kontakta oss gärna för mer information!